fbpx

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką prywatności

Teknopol Paweł Zakrzewski
ul. Terespolska 14,
08-110 Siedlce
Tel +48 691 516 016
e-mail: pawel.zakrzewski@teknopol.pl

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm)Teknopol Paweł Zakrzewski zwany w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Łukowie przy ul. Armii Krajowej 7, 21-400 Łuków- wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze. zm.),
a) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
b) Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
c) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
d) Usługodawca – Teknopol Paweł Zakrzewskika z siedzibą ul. Terespolska 14,
08-110 Siedlce
e) Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczne pod adresem: teknopol.pl
3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie teknopol.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną 1.Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
a) Usługę „Newslettera” ,wysyłki bezpłatnych publikacji elektronicznych PDF, przesłanie zgłoszenia do programu lub zapytania drogą mailową , ewentualnie za pośrednictwem aplikacji Messenger
b) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Usługobiorca w związku ze świadczona usługą „Newslettera” oraz korzystania z przesłanych publikacji
c) Przesłanie Newslettera oraz bezpłatnych publikacji elektronicznych PDF jest możliwe jedynie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu, zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej.
d) Zapytania można przesyłać za pomocą aplikacji Messenger lub na adres e-mail: pl@gmail.com
e) Aplikacja Messenger służy udzielaniu bezpłatnych informacji w zakresie tematyki związanej ze stroną internetową Usługodawcy
f) Usługodawca dołoży staranności, aby udzielić odpowiedzi na wszelkie zapytania w terminie nie dłuższym niż 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
g) Usługodawca świadczy usługę polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu proponowanych programów
h) Usługodawca zastrzega, że może zlecić udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania podmiotowi trzeciemu. Usługodawca oświadcza iż podmiot, któremu wykonanie tej usługi będzie zlecane, będzie wybierany z zachowaniem należytej staranności oraz z tym zastrzeżeniem, że osoby udzielające odpowiedzi będą posiadały szeroką wiedzę z zakresu przedmiotowych zagadnień.
i) Usługobiorca ma dodatkowo możliwość wyboru kontaktu z konkretną osobą z zespołu teknopol.pl przy czym usługodawca oświadcza iż każda z nich została odpowiednio przeszkolona, by móc udzielić rzeczowych informacji związanych z przedstawioną ofertą.
2. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną
b) naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
7. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
8. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
9. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pawel.zakrzewski@teknopol.pl Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Rozdział 4

Polityka Prywatności
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Zakrzewski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Teknopol Paweł Zakrzewski z siedzibą przy ul. Terespolska 14, 08-110 Siedlce, REGON 710466625, NIP: 8211155873 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO –w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
3. W sprawie danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem: pawel.zakrzewski@teknopol.pl
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
osobom prowadzącym szkolenia, współpracującym z Teknopol Paweł Zakrzewski w zakresie przeprowadzenia szkoleń,
innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Teknopol Paweł Zakrzewski w zakresie usług realizowanych przez Teknopol Paweł Zakrzewski oraz informatycznych, księgowych lub współpracujących z Teknopol Paweł Zakrzewski w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Teknopol Paweł Zakrzewski i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
a) dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
b) wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c) archiwizacją dokumentacji związanej z przeprowadzonym szkoleniem, w związku z wymaganiami ustawy prawo oświatowe,
d) dane dla celów marketingowych:
– w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody;
– w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Teknopol Paweł Zakrzewski
– do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
e) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes a Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Teknopol Paweł Zakrzewski . W razie niepodania danych osobowych, Teknopol Paweł Zakrzewski nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Rozdział 5

Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Rozdział 6

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

Rozdział 7

Postanowienia przejściowe i końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej „Newsletter”) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. „Newsletter”) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu